twitter Strona Główna Rejestracja Kontakt Założenia badania Aktualny stan wiedzy Plan badania Badania ¶ródoperacyjne Wyniki Współpraca Pacjenci

Badania ¶ródoperacyjne

 Tympanoplastyka
 typu zamkniętego


 Badania tr±bki
 słuchowej


 Tympanoplastyka
 typu second-look


 

Badania tr±bki słuchowej

Do badania tr±bki słuchowej zostanie wł±czona grupa 20 pacjentów z przewlekłym perlakowym, ziarninowym, zarostowym i tympanosklerotycznym zapaleniem ucha ¶rodkowego, u których tr±bka słuchowa będzie ¶ródoperacyjnie oceniana endoskopowo. Zostanie podzielona na podgrupy według jej drożno¶ci i zmian ¶luzówki. W każdej podgrupie zostanie oceniony przebieg gojenia, tendencja do nawrotów stanu zapalnego i wyniki audiologiczne. Zostanie przeprowadzona kompleksowa analiza statystyczna wyników w poszczególnych grupach. W końcowym etapie zostanie opracowany schemat optymalnego postępowania terapeutycznego w zależno¶ci od morfologicznych wykładników stanu tr±bki słuchowej.


Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a; 02 - 097 Warszawa
kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
tel. 22 599 25 21; fax. 22 599 25 23