twitter Strona Główna Rejestracja Kontakt Założenia badania Aktualny stan wiedzy Plan badania Badania śródoperacyjne Wyniki Współpraca Pacjenci

Badania śródoperacyjne

 Tympanoplastyka
 typu zamkniętego


 Badania trąbki
 słuchowej


 Tympanoplastyka
 typu second-look


 

Badania trąbki słuchowej

Do badania trąbki słuchowej zostanie włączona grupa 20 pacjentów z przewlekłym perlakowym, ziarninowym, zarostowym i tympanosklerotycznym zapaleniem ucha środkowego, u których trąbka słuchowa będzie śródoperacyjnie oceniana endoskopowo. Zostanie podzielona na podgrupy według jej drożności i zmian śluzówki. W każdej podgrupie zostanie oceniony przebieg gojenia, tendencja do nawrotów stanu zapalnego i wyniki audiologiczne. Zostanie przeprowadzona kompleksowa analiza statystyczna wyników w poszczególnych grupach. W końcowym etapie zostanie opracowany schemat optymalnego postępowania terapeutycznego w zależności od morfologicznych wykładników stanu trąbki słuchowej.


Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a; 02 - 097 Warszawa
kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
tel. 22 599 25 21; fax. 22 599 25 23