twitter Strona Główna Rejestracja Kontakt Założenia badania Aktualny stan wiedzy Plan badania Badania śródoperacyjne Wyniki Współpraca Pacjenci

Aktualny stan wiedzy

 Ossikuloplastyka
 transtympanalna


 Ocena trąbki
 słuchowej


 Przeztrąbkowa
 endoskopia
 ucha środkowego


 Endoskop w
 tympanoplastykach


 Operacje typu
 second look


 Piśmiennictwo

 

Operacje typu second look

Katamneza należy do podstawowych zastosowań endoskopii usznej, zarówno w opiece ambulatoryjnej, jak i szpitalnej. Celem operacji typu second-look jest wykrycie wznowy, usunięcie jej i rekonstrukcja łańcucha kosteczek słuchowych, jeśli nie została efektywnie przeprowadzona podczas pierwszego etapu. Pierwszą operację należy przeprowadzić z zachowaniem zasad, umożliwiających wprowadzenie endoskopu podczas drugiego etapu przez wyrostek sutkowy i  przewód słuchowy zewnętrzny. Bezpieczeństwo przeprowadzenia drugiego etapu drogą endoskopową przez wyrostek sutkowy wymaga odnotowania podczas pierwszego etapu: lokalizacji choroby, zmienności anatomicznej, dehisciencji (11). Pierwszy zabieg powinien być przeprowadzony w sposób minimalizujący ryzyko uszkodzenia elementów wyrostka i ucha podczas endoskopowej operacji second-look. W przypadku nisko położonych opon, rozległego obnażenia nerwu twarzowego, wysoko położonego nerwu, dehiscjencji zatoki esowatej lub przetoki kanału półkolistego, istnieją względne przeciwwskazania do endoskopowej operacji second-look. Przeprowadzając zabieg endoskopowo, chirurg zawsze może rozważyć konwersję do konwersji techniki mikroskopowej.

W przezsutkowej eksploracji sztywnym endoskopem, zatoka bębenkowa nie jest widoczna, dlatego przezprzewodowa ocena jamy bębenkowej po odwarstwieniu płata tympanomeatalnego może poprawić wykrywalność wznowy perlaka także w stosunku do tradycyjnej operacji typu second-look. Większość ośrodków klinicznych nie stosuje rutynowo endoskopii ucha w ramach opieki pooperacyjnej, procedura ta jest wprowadzana na świecie i w Europie. Naszym celem jest wdrożenie endoskopowych kontroli pooperacyjnych jako złotego standardu we wszystkich możliwych przypadkach jako metody o wyższej czułości, niższej inwazyjności i umożliwiającej skrócenie czasu hospitalizacji.

Na świecie i w Europie endoskopia znajduje zastosowania w rozmaitych aspektach otochirurgii. W Polsce została wprowadzona do praktyki klinicznej kilka miesięcy temu. Celem naszej pracy jest wdrożenie techniki endoskopowej w zabiegach usznych i badanie wpływu jej zastosowania na wyniki leczenia i rokowanie w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego.


Klinika Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1a; 02 - 097 Warszawa
kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
tel. 22 599 25 21; fax. 22 599 25 23